Restaurant in Gyalshing Region


  • Yuksom, West District, SH-510, Yuksum, Yuksum, Sikkim 737113, India